Welkom bij Groningen Seaports NV.

Trots presenteren we hier onze strategie.

Groningen Seaports creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerschappen op de proposities ‘circulair’, ‘biobased chemie’ en ‘energie(gerelateerd)’, om daarmee voor (toekomstige) klanten en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar beheersgebied en in Noord-Nederland.

Op deze website lees je hoe we invulling geven aan de missie, in de vorm van het Bedrijfsplan 2022-2026, de Begroting 2022 en de Havenvisie 2030. 

Onder de tab Bedrijfsplan 2022-2026 vind je onze prioriteiten voor de komende vijf jaar. In het bedrijfsplan hebben we samenhang aangebracht tussen het lange termijn perspectief van de regio  en de concrete activiteiten die we de komende jaren vanuit onze missie en visie willen uitvoeren. Dit is uitgewerkt in drie hoofdthema’s die elk met een korte inleiding zijn onderbouwd. Bij het bepalen van de prioriteiten is rekening gehouden met relevante trends en factoren. Onder de tab Begroting 2022-2026 vind je een beknopte begroting voor 2022 en de toelichting hierop. Ten slotte vind je onder de tab Havenvisie 2030 de link naar de lange termijn visie van Groningen Seaports en haar partners op de ontwikkeling van de industriegebieden en havens en rapportages over de voortgang die wij samen met onze partners inmiddels hebben geboekt.

We hopen je met deze website een goed overzicht te bieden over de strategie van Groningen Seaports en de activiteiten die we samen met onze partners de komende jaren willen uitvoeren.